Els nostres serveis

El despatx té una experiència consolidada i contrastada fruit de l'experiència, amb més de 30 anys d'exercici professional.

Els assumptes tractats prioritàriament al despatx són els següents:

Actuacions extrajudicials

 • Estudi i resolució de tot tipus de consultes jurídiques
 • Assessorament per a la constitució i gestió de fundacions i associacions (AMPA,s i altres).
 • Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de reclamacions i requeriments
 • Redacció de minutes per a documents notarials
 • Tramitació de tot tipus de documents davant les Notaries, Registres de la Propietat i Mercantils, i Departaments d'Hisenda.

Dret civil

 • Procediments judicials: Actuació en tot tipus de procediments en els jutjats de Primera Instància, de Família, i de Menors.
 • Dret de família: Separacions i divorcis, modificació de mesures judicials en processos matrimonials, guarda i custòdia dels fills, reclamacions de pensions d'aliments i compensatòries, incapacitacions, tuteles, etc.
 • Successions: Testaments, herències, declaracions d'hereus, reclamacions de legítimes, etc.
 • Contractes: De compravendes, permutes, arrendaments de finques urbanes i rústiques, donacions, etc.
 • Immobiliari i urbanístic: Arrendaments, desnonaments, execucions hipotecàries, delimitació de finques, etc.

Responsabilitat civil

 • Per accidents de trànsit.
 • Per negligències mèdiques.

Dret Mercantil

 • Constitució de societats mercantils.
 • Estudi i tramitació de concursos de creditors de societats mercantils, i de persones físiques. Actuació en tota classe de procediments als jutjats del Mercantil.

Dret Administratiu

 • Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de documents per presentar davant les Administracions Públiques (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions Provincials, Administracions Autonòmiques, Administració de l'Estat, etc.).
 • Estudi, redacció, presentació i tramitació de tot tipus de recursos d'acord amb la llei, contra tot tipus de resolucions de les mateixes administracions públiques esmentades. Actuacions de tot tipus en dret de la circulació (recursos, multes, etc.).

Dret Contenciós-Administratiu

 • Actuació en tot tipus de procediments davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu, Tribunals Superiors de Justícia, i Tribunal Suprem.
 • Reclamacions prèvies. Expedients sancionadors. Expedients d'expropiacions forçoses. Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

Dret Militar

 • Recursos contra sancions militars.
 • Instàncies i tot tipus d'expedients dins de l'àmbit del Ministeri de Defensa.
 • Actuació davant els jutjats togats militars.

Dret Laboral

 • Actuació en tot tipus de procediments davant els Jutjats del Social, i instàncies superiors.
 • Actes de conciliació. Acomiadaments. Reclamacions de quantitat. Impugnació de sancions. Reclamacions a la Seguretat Social. Gestions davant el Fons de Garantia Salarial.

Dret Penal

 • Actuació en tot tipus de procediments davant els Jutjats d'Instrucció, Jutjats del Penal, Jutjats de Violència Domèstica, Jutjats de Vigilància Penitenciària, Fiscalia i Jutjats de Menors, Audiència Provincial, i altres.
 • Assistència al detingut o investigat en un procediment penal. Assistència a les víctimes i/o perjudicats per delictes. Judicis per delictes lleus, judicis ràpids, i altres. Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Responsabilitat penal dels menors d'edat.
 • Violència de gènere.

Dret d'estrangeria

 • Procediments administratius per a l'obtenció de permisos de residència i treball
 • Reagrupació familiar, expedients de nacionalitat
 • Reagrupament familiar
 • Protecció internacional i dret d'asil
 • Procediments per vulneració de drets fonamentals en instàncies nacionals i internacionals.

Propietat horitzontal

 • Administració de Comunitats de Propietaris.
 • Estudi, redacció i modificació d'estatuts i reglaments de règim interior d'aquelles. Assistència a les reunions de les Juntes Directives, i a les Generals de Propietaris, assessorant a les mateixes i redactant les corresponents actes. Assessorament permanent i immediat als presidents de les comunitats.
 • Gestió de tot tipus de documents i situacions referents a les mateixes.